Bengali Publications

⇒ ALLEN, H. C.
Keynotes

⇒ BANDOPADHYAY, NARENDRANATH
Ousadh Parichaya

⇒ BANDOPADHYAY, PRAVASH CHANDRA
Go-Jiban

⇒ BANDOPADHYAY, TRIGUNANATH
Organon of Medicine

⇒ BASU, B. K.
Biochemic Comparative Materia Medica O Therapeutics
Biochemic Comparative Repertory
Brahmacharyer Abhijnata
Chiraroger Prakriti O Tahar Chikitsa
Dant O Marir Chikitsay Amar Abhijnata
Dwitiya Byabasthapatra
Hahnemann Shes Jibane Keerup Shakti , Matra O Tahar Prayog Kariten
Hahnemanner Bani, Karma O Janma Rahasya
Hahnemanner Bitarkita Janmadin O Tahar Mimansa
Hahnemanner Mate Mesmerism O Tahar Upajogita
Hahnemanner Mate Snan, Mardan, Tarit O Chumbak Ebong Tahader Prayog Kshetra
Hastarekha O Rog Nirnoy
Homoeopathic Ousadher Shakti O Matra
Homoeopathic Chikitsakalin Pathyapathya O Adhunik Khadyatattwa
Homoeopathic Mate Basanter Pratisedhak Ausadh
Homoeopathic Mate Druta Arogyer Khetre Bitarkita Tribidha Padhwati
Homoeopathic Materia Medica Aayatter Kaushal
Homoeopathy Ki
Homoeopathyte Byabasthapatra Deoa O Parjyakrome Ausadh Byabahar Kara
Homoeopathyte Hapani Arogyer Sanket
Homoeopathyte Prathamik Pratibidhan
Jyotish O Rog Nirnoy
Keman Karia Chikitsakke Abastha Janaite Hay
Leukoderma, Hridrog O Raktachaper Chikitsay Amar Abhijnata
Manasik Lakshaner Materia Medica
Nirbachita Ousadhti Byarthya Hoile
Panchas Sahasratamik Shakti O Tahar Prayog Bijnan
Panchas Sahasratamik Shakti O Tahar Sahaj Saral Prayog Padhyati
Paryabekshaner Phal Nirnaye Dr. Kent O Dr. Hahnemann
Rogir Lakshan Sangraher Pustika
Rogitatwa Prakaser Ingit
Sadrisha Nitite Homoeopathic Ousadh Parjyakrame Ba Mishrita Karia Deoa Jai Ki Na
Sarpa Danshan Pratikar
Sastha Sanskaraner Organon Ki Asampurna?

⇒ BASU, K. N.
Bharatiya Ousadhabalir Sankshipta Bhaisajyatattwa
Blood Pressure

⇒ BHAR, PRAFULLA CHANDRA
Dhatudourbalya O Homoeopathy Matey Tahar Chikitsa
Ritusambandhiya Peerha ebong Homoeopathic Matey Tahar Chikitsa

⇒ BHAR, S. M.
Shishurog Chikitsa
Streerog Chikitsa

⇒ BHATTACHARYYA, JAGADISH CHANDRA
Charmarog
Sachitra Baksha-Pariksha, Rog-nirnoy O Chikitsa
BHATTACHARYYA, M.
Lesser Writings
Puratan Dosher Parichay O Tahar Chikitsa (Chronic Miasms), 1st. Part & 2nd. Part

⇒ BHATTACHARYYA, SATIBHUSAN
Homoeo Geeta

⇒ BISWAS, PRAMADAPRASANNA
Bharat Bhaishajyatattwa (1st. Part )

⇒ BISWAS, PURNENDUSEKHAR
Ousadh Shaktir Panchas Sahasratamik Padhyatir Prayog Bijnan, Gabesana O Alochana
Rogilipi Tairir Paddhati
Materia Medica Pather Pranali

⇒ BISWAS, RADHARAMAN
Amar Trish Batsarer Abhijnata
Bronchitis O Pneumonia
Diarrhoea O Homoeopathy Matey Tahar Chikitsa
Dr. Schuessler Biochemic Comparative Materia Medica
Garbhini O Prasuti Chikitsa
Homoeopathy Matey Unmad O Manobyadhir Chikitsa
Nosodes Arthat Rograjyodbhuta Ousadhabali
Ousadher Kriyakal O Sambandha
Ousadher Manolakshan O Materia Medica
Pocket Materia Medica
Pocket Therapeutics

⇒ BOERICKE, WM.
Materia Medica and Repertory

⇒ CHANDRA, CHIRASUKH
Homoeo Oushadh Nirdeshika, 1ST Part
Homoeo Oushadh Nirdeshika, 2nd Part

⇒ CHATTERJEE, S.
Chiraroger Prakriti O Pratikar

⇒ CHATTOPADHYAY, ABHAYPADA
Bahumutra ba Somrog
Chakshu, Karna, Nasika O Mukhagahabarer Jantrasamuher Peera O Tahar Chikitsa

⇒ CHATTOPADHYAY, GOURGOPAL
Mahatma Hahnemanner Therapeutic Hints

⇒ CHAUDHURY, N. K.
Thyroid Samasya O Hypo-Hyper Thyroidisme Homoeopathy O Yogtherapy Chikitsa
Miasm O Hahnemanner Chronic Disease
Safal Chikitsak Hote Homoeo Guide

⇒ DAS, S. C.
Hahnemann Kathita Mesmerisamer Itibritta O Kalakaushal, 1st Part & 2nd Part

  ⇒ DEY, SURYA PADA
Homoeo. Sathi

⇒ DIRGHANGI, G.
Organon

⇒ GANGULY, DILIP
Chhatristi Homoeopathic Ausadhe Tarun Peera O Aghater Chikitsa
Miasamer Prekshapate

⇒ GHATAK, NILMONI
Homoeopathic Chikitsa, 1st & 2nd Part
Homoeopathic Darshan Gabeshana
Homoeopathic Materia Medica, 1st, 2nd & 3rd Part
Prachin Peerhar Karan O Tahar Chikitsa
Tuberculosis
GHOSE, B. B.
Carcinosin
Manabjibane Shram O Khadyer Bhumika
⇒ GHOSH, NISHITH CHANDRA
Sankshipta Manabdeha Parichay

⇒ GHOSH, N. C.
Cholera O Basanta Chikitsa
Comparative Materia Medica
Homoeopathic Practitioner's Guide

⇒ GHOSH, R. C.
Practical Homoeo Chikitsa
Practical Atyadhunik Biochemic Chikitsa
Rognirnaye Atyadhunik Instruments O Clinical Pathology

⇒ GHOSH, S. N.
Shishurog Chikitsa
Streerog Chikitsa

⇒ GHOSHAL, J. N.
Anatomy O Physiology

⇒ HAHNEMANN PUBLISHING CO.
Roglakshan Sangraher Chhak, (Bengali – English)
Sankshipta Saral Paribarik Chikitsa
Saral Paribarik Chikitsa

⇒ JANA N. G.
The New Four Nosodes
Homoeopathic O Biochemic Hans Murgi Chikitsa

⇒ KANJILAL, BIVA & TAPAN
Dr. J. N. Kanjilal
Repertory Prasange
Rogike Ghuriye Prashna Kara Prasange
Sarthak Byabasthapatrer Janya Chikitsaker Gyatabya

⇒ KENT, J. T.
Homoeopathyr Darshanik Baktrita
Lectures on Homoeopathic Materia Medica
Repertory of the Homoeopathic Materia Medica

⇒ M.B.& Co.
Biochemic Chikitsa Sar
Paribarik Chikitsa

⇒ MALLIK, PRAKASH
Homoeo. Chikitsa Parichay

⇒ MAZUMDER, DHIRENDRA NATH
Cancer Dandamulak Bastubader Aloke Chikitsa Bijnan

⇒ MITRA, J. M.
Dr. Allen Pranita Jwar Chikitsar Sar Sangraha
Modern Comparative Materia Medica

⇒ MONDAL, SANTOSH KUMAR
Byadhir Sanghatik O Charam Abasthay Homoeopathy
Homoeopathic Gochikitsa

⇒ MONDAL, SUSHIL KUMAR
Khadya O Pusti

⇒ MUKHERJEE, R. K.
Saral Biochemic Chikitsa

⇒ MUKHOPADHYAY, GOURINATH
Ousadh Bachhai Pranali

⇒ MUKHOPADHYAY, MAHIMARANJAN
Chronic Miasm-Samiksha-Pratikar
Sishurog O Tahar Abyartha Homoeo. Chikitsa
Streeroge Kayekti Atiprayojaniya Ousadher Lakshan Baisista

⇒ PAL, GOURHARI
Homoeo Chikitsar Abyartha Sanket

⇒ SAMANTA, U. M.
Biochemic Chikitsa Bidhan
Biochemic Garhasthya Chikitsa
Biochemic Materia Medica
Biochemic Repertory

⇒ SARKAR, PARESH CHANDRA<br /> Homoeopathic Sports Medicines
Ousadh Nirbachanbidya

⇒ SEN, B. B.
Rakta O Rakta Pariksha

⇒ SENGUPTA, S. N.
Organon of Medicine

⇒ SWAMI, BHUMANANDA
Homoeo Aadarsha Pashupakshi Chikitsa
Homoeopathic Dhabalrog Chikitsa